Despre noi

Creat: 25.10.2015 18:06. Ultima actualizare: 15.05.2023 06:03.

Comisiile de specialitate CL Ghindaresti Consiliul Local Ghindaresti 2016-2020

 

DESPRE NOI

Comuna Ghindăreşti (în rusă Новенькое-Novenkoe) este situată la 5 km sud de drumul naţional DN2A Hîrşova – Constanţa, în dreptul km 131. Localitatea de reşedinţă  este Ghindăreşti.

Prima atestare sigură privindu-i pe rușii-lipoveni din Ghindărești datează dintr-un document editat în Țara Românească și datat pe 15.10.1837 ,,…Lipovenii din Turchia, și anume cei din Ghindărești…”

Localitatea este aşezat pe malul stâng al Dunării, satul a fost locuit de turci şi a purtat denumirea de Ghizdari.

Suprafaţa comunei este de 1850 ha din care

– extravilan 1660 ha

– intravilan 190 ha.

 

Consiliul local îşi exercită autoritatea asupra colectivităţii comunei formată din creştini-ortodoxi de rit vechi, de naţionalitate ruşi lipoveni.

Satul Ghindăreşti datează din anul 1887, centrul de comună fiind Ghindăreşti până în anul 1968, când noua împărţire administrativ- teritorială se alipeşte ca sat la comuna Horia. În anul 1996 printr-o lege adoptată la iniţiativa Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România, se schimbă sediul şi denumirea comunei din Horia în Ghindăreşti, fapt ce a dus la mutarea documentelor la Ghindăreşti şi implicit declinul satelor Horia , Cloşca şi Tichileşti.

În anul 2000 la iniţiativa Consiliului Judeţean Constanţa care iniţiază un proiect de lege adoptat în mai 2000 se reînfiinţează comuna Horia  cu satele Horia , Cloşca şi Tichileşti, iar Ghindăreşti rămâne fără sate aparţinătoare, devenind comună.

În primele recensăminte, din primele decenii ale secolului al XX-lea, populația se prezenta în jur de 1500-2000 locuitori, astăzi se cifrează până aproape de 2682 locuitori (în urma recesământului populaţiei efectuat  în 2011) Populaţia este în proporţie de 1,67 români și 98,33% de naţionaliate ruşi-lipoveni care aparțin de Eparhia Ortodoxă de Rit Vechi a Slavei (Православная Старообрядческая Славская Епархия) – centrul spiritual al unora dintre comunitatile de ruși-lipoveni din Dobrogea.

Comuna Ghindăreşti are 950 de gospodării

Comuna Ghindăreşti este persoană juridică de drept public. Ea are patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplina.

Comuna Ghindăreşti poate intra în raporturi juridice cu alte autoritati sau institutii publice, cu persoane juridice române sau straine, indiferent de natura acestora, precum si cu persoane fizice, în conditiile legii. .” ( art. 5,  alin. (1) şi (2) din Ordonanţa nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale)

Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale (art. 36  alin. (1) din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale)

 

Sanatatea umana

La nivel de comună există două cabinete medicale individuale C.M.I. Dr. SURDEANU ALINA LUIZA și C.M.I. Dr. IGNAT LENUTA şi o farmacie privată SC QUERCUS SRL

În cadrul cabinetelor medicale  activeaza 2 medici de familie ce acorda consultatii, într-un program stabilit, persoanelor interesate.

Spatiile în care functioneaza cabinetele medicale şi farmacia sunt proprietate publica a consiliului local putând fi concesionate, închiriate sau date în folosinta gratuita, (comodat) medicilor solicitanti. Aprecierea cu privire la aspectele mai sus enuntate este în sarcina consiliului local.

 

Sanatatea veterinara

La nivelul de comunei activeaza un singur medic veterinar care nu beneficiaza de ajutorul unui technician şi are domiciliul în localitatea Cernavodă

 

Dotari tehnice
Comuna Ghindăreşti, beneficiază de televiziune prin cablu şi  reţea de telefonie fixă şi inernet.

Primaria si Scoala,  beneficiaza de acces la reteaua de internet .
Sport

Sportul este reprezentat prin echipa locala de fotbal “Pescarul”, echipa de hambal a scolii
Comuna dispune de un teren de sport pentru fotbal, şi are in lucru o sală de sport .
Securitate comunitara

Paza, protecţia si siguranţa comunei este asigurată cu sprijinul postului de poliţie din  Ghindăreşti (situat pe str. Școlii, nr. 435).
La nivelul comunei Ghindăreşti este organizata de catre primarul comunei paza comunala, în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003.

 

Autoritatile locale sunt consiliul local, ca autoritate deliberativa, si primarul, ca autoritate executiva.

 

Primarul comunei
Primarul comunei Ghindăreşti, dl. Vartolomei Adrian, este din partea formatiunii politice PSD (USL). Acesta este ales pe un mandat de 4 ani. Atributiile primarului sunt prevazute de prevederile legale în materie.
Primarul functioneaza în sediul consiliului local, care este în localitatea resedinta de comuna.

Viceprimarul comunei
Dintre consilierii locali s-a desemnat viceprimarul comunei, domnul Demid Florin, din partea formatiunii PSD (USL) , prin H.C.L. Ghindăreşti  nr. 5 din 25.06.2012. Atributiile viceprimarului sunt cele delegate de primar, însarcinarile primite de la consiliul local si orice alte atributii prevazute de prevederile legale în materie.

Acesta functioneaza în sediul consiliului local, care este în localitateaGhindăreşti.
Secretarul comunei
Comuna Ghindăreşti are ca secretar de unitate administrativa, dna. jr. Cristian Doiniţa. Atributiile acestuia sunt stabilite de actele normative în materie.

Acesta functioneaza în sediul consiliului local, care este în localitatea Ghindăreşti.
Aparatul propriu de specialitate
În cadrul aparatului propriu de specialitate a consiliului local functioneaza 6 functionari publici cu functie de executie, 1 funcţionar public cu funcţie de execuţie si 13 salariati angajati cu contract individual de munca.
Institutii si servicii organizate în subordinea consiliului local
În subordinea consiliului local sunt organizate: caminul cultural cu 1 salariat .
Primăria comunei

Primarul, viceprimarul, secretarul si aparatul propriu de specialitate a consiliului local formeaza o structura functionala cu activitate permanenta denumita primaria comuneiGhindăreşti, care aduce la îndeplinire hotarârile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionând problemele curente ale colectivitatii locale.
Economia

Economia comunei Ghindăreşti are un caracter agricol puternic influentat de pozitia limitrofa cu municipiul Constanţa, conferindu-i si un caracter periurban .

Volumul activitatii economice se realizează în proportie majoră prin agricultură ca ramura economica a comunei, pescuit. Aceasta proportie este determinata de ponderea mare a salariatilor navetisti ce întretin activ sistemul comercial local şi al celor plecati în străinătate

 

 

Resurse economice
Comuna se afla în grupa comunelor mici ale judetului Constanţa, gradul III – dupa dimensiunea teritoriului administrativ.

Suprafata totala nu a fost modificata, însa s-au modificat suprafetele diferitelor categorii de folosinta, unele în defavoarea celorlalte. Se observa o crestere a suprafetei arabile concomitent cu o scadere a suprafetelor ocupate, pasuni.

Migratia din mediul urban spre mediul rural, cresterea populatiei, apropierea de urban si oferirea, prin diversitatea factorilor geografici si de mediu a unui habitat pentru case de vacanta, au condus la necesitatea actualizarii P.U.G.-ului.

Presiunile foarte mari pentru extinderea intravilanului se fac din partea fostilor proprietari deţinători de terenuri ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate în perimetrul fostului  C.A.P.-ului.

 

Calitatea solului. Tipurile de sol predominante sunt cernoziomurile  si de panta, soluri aluviale si lacovisti, respectiv.

Solurile au o reactie chimica slaba si moderat alcalina, sunt aprovizionate satisfacator cu fosfor asimilabil si foarte bine aprovizionate cu potasiu. Aceste soluri sunt foarte favorabile pentru culturile : grâu, porumb, sfecla de zahar, floarea soarelui, legume si vita de vie.

O mare parte din suprafata agricola a comunei este afectata de unul sau mai multi factori degenerativi ai solului, dupa cum urmeaza :

 1. exces de umiditate
 2. eroziune
 3. alunecari
 4. ravene

Procesul de degradare al terenurilor este într-o continua crestere deoarece nu s-au mai efectuat lucrari de îmbunatatiri funciare. Masurile ce se impun pentru preîntâmpinarea fenomenelor de degradare a solului pe termen mediu si lung sunt :

 1. efectuarea unor împaduriri masive;
 2. efectuarea de drenuri;
 3. efectuarea unor lucrari de amenajare a terenurilor prin metode speciale folosite în tehnica constructiilor acolo unde eroziunea solului se depisteaza chiar la interferenta cu intravilanul.

Suprafata împadurita va creste prin alegerea tehnicii de împadurire pentru combaterea eroziunii solului.

Hidrografia. Reteaua hidrografica a comunei este reprezentata de fluviul Dunărea ce ar putea constitui o sursa de venit pentru comuna Ghindăreşti, pe lângă pescuit şi  daca s-ar iniţia unele proiecte cu fonduri europene pentru amenajare, pajă , port pentru  debarcare ambarcaţiuni, destinatie sportiva si de agrement , etc.
Gospodarire comunala

La nivel de comuna beneficiaza de alimentare cu apa în sistem public centralizat prin retea de aductiune din sursa proprie.
Societati, A.F.-uri si P.F.-uri cu activitate la nivel local

Majoritatea activitatilor economice sunt desfasurate de firme cu capital privat.

 

Patrimoniul public si privat – componenta si întinderea acestuia
Patrimoniul comunei este alcatuit din bunurile mobile si imobile aflate în proprietatea publica sau privata, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.

Bunurile care apartin comunei Ghindăreşti sunt supuse inventarierii anuale, în termen de 60 de zile de la data depunerii situatiilor financiare anuale.

Cresterea sau diminuarea patrimoniului vor fi temeinic justificate pentru fiecare caz, cu note justificative anexate la inventar.

Inventarul bunurilor comunei Ghindăreşti se constituie într-o anexa la statut care se actualizeaza anual. Obligatia întocmirii anexei o are personalul cu atributiile specifice contabilulul din cadrul aparatului propriu de specialitate a consiliului local.

Bunurile apartinând proprietatii publice a comunei si cele apartinând proprietatii private a acesteia pot fi date în administrare regiilor autonome si institutiilor publice, pot fi concesionate sau închiriate în conditiile legii, pot fi atribuite în folosinta pe termen limitat medicilor si persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice.

Concesionarea si închirierea se fac numai prin licitatie publica, potrivit prevederilor legale

 

Achizitiile publice

Achizitionarea unor bunuri, servicii sau lucrari se vor face numai cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate si cu respectarea prevederilor legale referitoare la achizitiile publice. Achizitionarea se poate face numai cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare .
Vânzarea bunurilor

Vânzarea se face numai prin licitatie publica, potrivit prevederilor legale.
Titlul de cetatean de onoare a comunei
Consiliul local poate acorda titlul de cetatean de onoare a comunei persoanelor fizice române sau straine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural sau alte persoane importante, reprezentative pentru comuna Ghindăreşti.
Se poate acorda titlul de cetatean de onoare a comunei acelor persoane fizice romane sau straine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural sau alte persoane importante, reprezentative pentru comuna  si care îndeplinesc urmatoarele criterii :

a.contributie deosebite la rezolvarea problemelor comunitatii locale pe plan administrativ, politic, economic, social, cultural;

b.comportament civilizat;

c.acordarea de sprijin activitatii autoritatilor locale;

d.foarte bun gospodar al comunitatii locale (dovada facându-se cu calitatea lucrarii terenurilor, a îngrijirii animalelor, a serviciilor prestate, a inovatiilor în domeniile mai sus amintite);

e.sprijinirea activitatilor necesare în vederea finantarii prin diverse programe pentru largirea si îmbunatatirea infrastructurii comunei (drumuri, scoli, energie electrica, gaz metan, etc).

Cetatenii de onoare ai comunei beneficiaza de urmatoarele drepturi :

a.de toate drepturile pe care le au cetatenii comunei;

b.dreptul de a participa si a-si expune punctul de vedere în orice adunare în care se iau hotarâri care au legatura cu criteriul care a stat la baza acordarii titlului de cetatean de onoare a comunei; punctul de vedere exprimat va avea un caracter tehnic de care autoritatea deliberativa trebuie sa tina seama, putându-l respinge numai daca se face dovada unei alte solutii tehnice mai eficiente;
c.are dreptul de a solicita si de a beneficia de scutirea platii taxelor si impozitelor locale, în conditiile legii;

d.alte drepturi stabilite de consiliul local sau de actele normative în vigoare.
Titlul de cetatean de onoare a comunei Ghindăreşti se pierde prin:

a.decesul persoanei beneficiare;

b.pierderea sau retragerea cetateniei române a persoanei beneficiare;

(2) Pierderea titlului se constata si începe de la data intervenirii faptului de stare civila sau de la data retragerii cetateniei române. Constatarea se va face prin certificatul de deces sau prin publicatia din Monitorul Oficial, dupa caz.
Titlul de cetatean de onoare a comunei Ghindăreşti se retrage daca :

a.titlul a fost dobândit prin frauda;

b.beneficiarul a fost sanctionat contraventional în legatura cu fapta care a stat la baza acordarii titlului, constatata printr-un proces-verbal;

c.beneficiarul a fost condamnat penal în legatura cu fapta care a stat la baza acordarii titlului, constatata printr-o hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;

Retragerea se va constata prin hotarâre a consiliului local. Hotarârea i se va comunica persoanei interesate.
Consultarea cetatenilor

Consultarea cetatenilor se va face numai prin referendum local sau adunari cetatenesti, neexistând alte traditii locale.

Referendumul

Locuitorii comunei sunt consultati, în conditiile legii, prin referendum asupra problemelor de interes deosebit pentru comunitatea locala. Referendumul se poate organiza în toate satele componente ale comunei sau numai în unele dintre acestea, în functie de problematica supusa dezbaterii.

Problemele specifice apreciate ca fiind de interes deosebit pentru care se poate organiza referendum sunt cele prevazute de actele normative în vigoare. Consiliul local îsi rezerva dreptul de a completa prezentele dispozitii cu introducerea unor noi criterii, apreciate ca fiind de interes local, daca va fi cazul.

Organizarea si desfasurarea referendumului se vor face în conformitate cu prevederile legale în materie.

Adunarile cetatenesti pe localitate

Cetatenii comunei pot fi consultati si prin adunari cetatenesti organizate pe sate.
Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti se fac de catre primar, la initiativa acestuia sau a unei treimi din numarul consilierilor locali în functie.

Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta publica a scopului, datei si a locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta.

Adunarea cetateneasca este valabil constituita în prezenta majoritatii reprezentantilor familiilor si adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti.

Propunerile se consemneaza într-un proces-verbal si se înainteaza primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local în prima sedinta, în vederea stabilirii modalitatilor concrete de realizare si de finantare, daca este cazul.

Solutia adoptata de consiliul local se aduce la cunostinta opiniei publice prin grija secretarului comunei.
Cooperarea sau asocierea

Comuna Ghinăreşti poate coopera sau asocia cu persoane juridice române sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, în vederea finantarii si realizarii în comun a unor actiuni, lucrari, servicii, sau proiecte de interes public local, precum si de stabilire a unor relatii de parteneriat cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari.

Cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, în vederea finantarii si realizarii în comun a unor actiuni, lucrari, servicii, sau proiecte de interes public local, precum si de stabilire a unor relatii de parteneriat cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari se va realiza în conformitate cu prevederile legale, si se va constata prin hotarâre de consiliu.

Comuna Ghindăreşti poate coopera sau asocia cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si adera la asociatii nationale sau internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, în vederea promovarii unor interese comune.

Cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale sau internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, în vederea promovarii unor interese comune se vor face în conditiile legii, si se va constata prin hotarâre a consiliului local.
Atribuirii si schimbari de denumiri

Consiliul local are posibilitatea de atribuire si schimbare a denumirilor obiectivelor de interes public local. Atribuirea si schimbarea denumirilor obiectivelor de interes public local se vor face prin hotarâre de consiliu.

 

Însemne specifice

Însemnele comunei vor fi următoarele: pe laterale două spice şi câte un ştiulete de porumb ce reprezintă cultura cu cea mai mare pondere, în partea de sus o cruce ce reprezină credinţa locuitorilor, pa lateral lângă spice capete de animale( bovine şi ovine) şi în jos o barcă ce reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor.

 

STRĂZILE  COMUNEI GHINDĂREȘTI și NUMERELE DE LA POARTĂ

 

 1. DUNĂRII 1-72
 2. NUCILOR 73-135
 3. CRINULUI 136-146
 4. MITICĂ PRICOP 147-218
 5. MANOLE 218A-242
 6. COMERCIALA 243-267
 7. MICĂ 268-294
 8. BISERICII 295-346
 9. ALEEA CIMITIRULUI 347-386
 10. ȘCOLII 387-473
 11. TRANDAFIRILOR 474-502
 12. DISPENSARULUI 503-587
 13. FÎNTÎNII 588-636
 14. PLANTELOR 637-681
 15. PĂCII 682-757
 16. PESCARILOR 758-816
 17. STADIONULUI 817-824
 18. SUDULUI 825-846
 19. ALEEA GRĂDINILOR 847-866
 20. ZORILOR 867-895
 21. VIILOR 896-924B

 

 

 

 

 

 

 

.